• Tel (0040)723.347.375

 • E-mail office@terasis.ro

Finantare nerambursabila din fonduri UE pentru microintreprinderi

Incepand cu luna martie 2016, antreprenorii romani vor avea la dispozitie o noua sursa de finantare din fonduri structurale UE 2014-2020, pentru activitatile desfasurate de microintreprinderile din mediul urban.

In cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritara 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, se va lansa apelul de proiecte pentru prioritatea de investitii 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul specific al acestei finantari il reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare, fiind dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor, pe de o parte și a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă parte.

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro.

Contribuția programului la finanțarea unei investiții va fi cel mai probabil de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției. Ajutorul nerambursabil se acordă în regim de ajutor de minimis.

Investițiile eligibile trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN). Nu sunt eligibile proiectele ce includ investiții care au fost încheiate din punct de vedere fizic sau financiar până la momentul depunerii cererii de finanţare.

Programul finanţează tipurile de investiţii, prezentate mai jos in detaliu, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:

 1. Investiții în active corporale
 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 1. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 2. Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Categoriile de cheltuieli eligibile aferente investitiilor de mai sus sunt urmatoarele:

 1. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj:
  • Cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă
  • Cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • Cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului
  • Cheltuielile privind organizarea de şantier bine justificate și în strictă legătură cu realizarea obiectivului proiectului
  • Cheltuieli diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din cheltuielile pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază.
 2. Cheltuieli pentru dotări
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 și care se încadrează în limita valorică stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 3. Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 4. Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
 5. Servicii de consultanță/ asistență, in limita a 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect
 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei
 7. Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 1. achiziționarea de terenuri si/sau construcții,
 2. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere
 3. costuri administrative
 4. costuri de personal
 5. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
 6. contributia in natura
 7. amortizarea
 8. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
 9. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect
 10. activități de audit financiar extern
 11. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020

Pentru acest proiect sunt eligibili solicitantii care indeplinesc cumulative urmatoarele conditii:

-Companii de tip  microîntreprinderi, cu pana la 9 salariaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau deţinatori de active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei

- Domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), conform Ghidului solicitantului pentru acest proiect;  in principal, este vorba de coduri CAEN din servicii si productie

-La momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii

-Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal sau are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare

-Solicitantul a fost infiintat inainte de 1 ianuarie 2015 si are activitate cu rezulta financiar pozitiv in 2015

O societate cu activitatea suspendată temporar oricând în perioada 2014-2015 nu este eligibilă.

-Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare

Pentru a verifica impreuna eligibilitatea companiei dumneavoastra pentru acest apel de proiecte, va invitam sa ne contactati pe e-mail la adresa office@terasis.ro.

Inscrie-te la curs