• Tel (0040)723.347.375

 • E-mail office@terasis.ro

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) reprezinta programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

PNDR răspunde la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat:

 • Competitivitatea și dezvoltarea locală
 • Oamenii și societatea
 • Resursele

Prin PNDR vor fi finantate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală  cu o alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 8,015 mld FEADR și 1,347 mld contribuție națională. 

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective strategice:

1.Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole

2.Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

3.Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale
Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);
 • Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;
 • Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de fermieri;
 • Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;
 • Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.

Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri;
 • Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu;
 • Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice;
 • Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.

Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale;
 • Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale), infrastructură educațională, medicală și socială;
 • Restaurarea și conservarea moștenirii culturale;
 • Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru dezvoltarea locală;

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020

Pentru beneficiarii privati sunt disponibile urmatoarele linii de finantare, cu documentele aferente la adresa http://www.afir.info/:

Măsura 4  – Investiţii în active fizice

SubMăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole

Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole

Submăsura 4.3.I - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta infrastructura de IRIGAȚII

Submăsura 4.3.A – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Infrastructura de acces agricolă

Submasura 4.3 – Infrastructura de acces SILVICĂ

Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Submăsura 6.5 – Schema pentru micii fermieri 

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Aveti proiecte ale caror obiective corespund cu cele mentionate mai sus? Va rugam sa ne contactati pentru detalii despre eligibilitatea solicitantilor, activitatile eligibile si valoarea ajutorului nerambursabil la adresa office@terasis.ro.