• Tel (0040)723.347.375

  • E-mail office@terasis.ro

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2020 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020. Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, si a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Programul include 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Axa prioritară 12: Asistență tehnică

 

Liniile de finantare POR disponibile pentru beneficiarii privati sunt:

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi” la adresa http://www.fonduri-ue.ro/por-2014#implementare-program.

Detalii proiect

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Investițiile eligibile includ:

  • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
  • Dotarea cu active corporale, necorporale

Indicatorii de proiect se referă la:

  • Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului
  • Creșterea productivității muncii, la 2 ani după finalizarea implementării proiectului. Productivitatea muncii se va calcula ca raport între cifra de afaceri și numărul de angajați cu normă întreagă ai microîntreprinderii. Neîndeplinirea țintelor stabilite pentru acest indicator conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate.

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției. Ajutorul nerambursabil se acordă în regim de ajutor de minimis

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro.

Data estimativa de lansare: septembrie 2015

Aveti proiecte ale caror obiective sunt prevazute in Axele prioritare POR 2014-2020? Va rugam sa ne contactati pentru detalii despre eligibilitatea solicitantilor, activitatile eligibile si valoarea ajutorului nerambursabil la adresa office@terasis.ro. 

Ce aduce nou Programul Operational Regional 2014-2020?

Mai jos, gasiti cateva elemente de noutate ale POR 2014-2020 enumerate in Prezentarea generala a POR publicata pe www.fonduri-ue.ro:

1.Noi tipuri de investiţii finanțate 

-cercetare, dezvoltare și inovare pentru IMM, prin centre de transfer tehnologic:

Centrele de transfer tehnologic (CTT) constituie una dintre noutățile absolute ale noului program, ca tip de investiții care stimulează inovarea, pentru a introduce în circuitul economic rezultatele cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite. Astfel, potențialii beneficiari ai fondurilor europene vor fi toate acele entități juridice care fac transfer tehnologic, conform legislației în vigoare, respectiv OUG 57/2002 și HG 406/2003.

-incubatoare de afaceri: pe lângă sprijinul oferit direct companiilor, se vor acorda facilități pentru companii nou înfiinţate prin intermediul incubatoarelor de afaceri.

-eficienţa energetică, inclusiv a clădirilor publice

Prin POR 2014-2020 se vor  finanța proiecte complexe ce presupun folosirea unor tehnologii noi, care să crească eficienţa energetică: noi tipuri de circuite electrice, instalaţii de încălzire, ventilaţie, etc. . Pe lângă clădirile rezidenţiale, noul program include acum în proiectele de eficiență energetică  şi clădirile publice, precum și iluminatul public.

-creșterea mobilității urbane: scopul este acela de a avea un transport eficient, care să-i determine pe cetăţeni să renunţe la maşina personală şi să apeleze la transportul public, cât mai prietenos cu mediul. Astfel, investițiile se vor adresa inclusiv transportului public electric și nemotorizat, precum şi construirii unei infrastructuri necesare funcţionării acestuia (ex. staţii de alimentare electrice).

-infrastructura educaţională pentru preșcolari: spre deosebire de Regio 2007-2013, când se modernizau sau reabilitau doar structuri din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi universitar, noul program include şi reabilitarea şi modernizarea clădirilor utilizate în educaţia ante şi preşcolară (creșe și grădinițe).

-infrastructura de sănătateconstruirea şi dotarea spitalelor regionale:  sănătatea va beneficia de construcția și echiparea a trei spitale regionale, precum și de reabilitarea și modernizarea unităților de primiri urgență din spitalele județene, ceea ce reprezință o noutate față de vechiul Regio în care se reabilitau și modernizau doar spitale și ambulatorii.

-infrastructura socială - centre comunitare integrate socio-medicale care vor oferi atât servicii sociale, cât și medicale, față de centrele sociale reabilitate în programul Regio 2007-2013, prin care se ofereau doar servicii sociale.

-infrastructura rutieră – modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene care fac legătura cu reţelele de transport european (TEN-T).

-înregistrarea proprietăţilor din mediul rural în Sistemul Integrat de cadastru şi Carte Funciară

-Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI): acestea permit intervenţii concentrate şi corelate pe mai multe domenii dintr-o singură zonă, pentru dezvoltarea integrată a acesteia.

2. Noi tipuri de instrumente:

-instrumentele financiare:în baza unor analize ex-ante vor fi identificate tipurile de instrumente financiare relevante pentru investițiile POR 2014-2020, îndeosebi pentru sprijinirea IMM-urilor și investițiilor în eficiență energetică.

3.Rezerva de performanţă: o noutate absolută este rezerva de performanţă a programului, în cuantum de 6%, care va putea fi folosită doar după 2018, când Comisia Europeană va evalua fiecare program în parte și va decide performanța obținută în utilizarea fondurilor puse la dispoziție.

4.Fonduri pentru strategii de dezvoltare:

Vor fi rezervate sume dedicate pentru a finanţa strategii de dezvoltare în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ, care vor permite accesul la finanţare şi localităţilor din aria adiacentă. 

5.Noi elemente pentru conceperea proiectelor:

indicatori de proiect mai clari și strict monitorizați: spre deosebire de Regio 2007-2013, care era mai flexibil în ceea ce priveşte  indicatorii de proiect, în POR 2014-2020 aceştia sunt mult mai clar enunțați și strict monitorizați.

-axarea pe proiecte integrate: o altă noutate este axarea pe proiecte integrate, care să multiplice efectele de dezvoltare.

6.Simplificarea sistemului de implementare:

 -      scurtarea perioadei de evaluare şi selecţie, prin cumularea unor etape (de exemplu: vizita la fața locului se va realiza în etapa de evaluare tehnică și financiară);

-      reducerea timpului alocat parcurgerii etapelor procedurale anterioare semnării contractului;

-      reducerea  numărului de documente necesare;

-      acordarea de punctaj suplimentar proiectelor aflate în fază avansată de execuţie;

-      atribuirea finanţării în baza studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

-      utilizarea unui model de contract standard pentru toate prioritățile de investiție ale programului;

-      decontarea cererilor de plată, adiacent  procedurii  de  rambursare – o schimbare deja implementată pentru Regio 2007-2013, care a dus la creşterea nivelului de absorbţie.